Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminny Dom Kultury w Lini – Kultura w internecie

Gminny Dom Kultury w Lini zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminny Dom Kultury w Lini – Kultura w internecie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • – Nie wszystkie pliki audio są opatrzone w transkrypcję,
 • – We wskazówkach i instrukcjach używa się do przekazywania informacji niewiele cech wizualnych,
 • – Niektóre treści mogą być udostępnione tylko w postaci obrazu,
 • – Nie ma możliwości korzystania z funkcji wyszukiwania lub mapy witryny,
 • – Nie stosuje się skrótów klawiaturowych na stronie.

Wyłączenia

 • Elementy, które są niezgodne z wymogami dostępności wynikają ze zbytniego obciążenia jednostki, braków kadrowych oraz wyłączenia z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Sarach.
 • E-mail: gok@gminalinia.com.pl
 • Telefon: 799 052 537

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini
 • Adres: Gminny Dom Kultury w Lini
  ul. Turystyczna 3
  84-223 Linia
 • E-mail: gok@gminalinia.com.pl
 • Telefon: 58 572 81 64

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Dom Kultury w Lini mieści się w budynku jednopiętrowym przy ul. Turystycznej 3 w Lini.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada windy, ani podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Na parterze mieści się sala prób Gminnej Orkiestry Dętej, natomiast na piętrze biuro GDK, dwie sale konferencyjne oraz toalety (męska i damska). Nie ma potrzeby pobierania klucza do toalety. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ze względu na wąskie korytarze i bardzo strone, wysokie schody nie ma możliwości wejścia do budybku z psem przewodnikiem oraz psem asystującym.

Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. Brak jest oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, przeznaczonym dla osób słabowidzących i niewidomych. Brak tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Przed siedzibą GDK znajduje się duży parking gminny, z wyznaczonymi miejscami do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo wystąpienia z wnioskiem o zapewnienie dostępności. Wniosek należy złożyć do dyrektora Gminnego Domu Kultury, z podaniem danych osobowych i kontaktu do osoby, której zapewnienie dostępności dotyczy. Osoba wnioskująca powinna jasno określić swoje potrzeby.